LUDWIK LEGAL

zasady rozliczeń

Wynagrodzenie zadaniowe

Wynagrodzenia zadaniowe stosowane jest wówczas, gdy możliwe jest już na wstępie współpracy określenia zadań do wykonania. Wybierając ten model rozliczenia Klient wie z góry ile kosztować będzie dana usługa prawna. Jej koszt ustalamy indywidualnie w zależności od skomplikowania sprawy oraz jej niestandardowego lub standardowego charakteru. Wstępna ocena sprawy dokonywana jest przez mnie nieodpłatnie, a ryzyko niedoszacowania czasu potrzebnego na jej załatwienie ponoszę ja.

Ten typ rozliczenia preferowany jest przez Klientów najczęściej w sprawach:

–  opracowania regulaminu sklepu internetowego,

– opracowania regulaminu promocji,

– zastępstwa procesowego w danej instancji,

– opracowania i złożenia środka zaskarżenia w postępowaniu cywilnym,

– opracowania i złożenia odwołania do KIO.

Wynagrodzenie godzinowe

Przy rozliczeniu godzinowym ryzyko zawiłości sprawy ja i Klient ponosimy w równym stopniu. Na wstępnie współpracy ustalamy stawkę godzinową, która znajduje zastosowanie do wszystkich wykonanych przez mnie czynności w celu załatwienia sprawy. Wraz z wykonaniem zlecenia Klient otrzymuje dokładne godzinowe rozpisanie podjętych działań i nakładu czasu.

Ten typ rozliczenia preferowany jest przez Klientów najczęściej w sprawach:

– opracowania opinii prawnych,

– opracowania umów,

– przeprowadzania audytu nieruchomości,

– udziału w negocjacjach.

Wynagrodzenie miesięczne 

Wynagrodzenia miesięczne (ryczałtowe)  preferowane są przez Klientów, z którymi łączy mnie stała współpraca. Wówczas obie strony wiedzą, czego mogą się po sobie spodziewać. W ramach miesięcznego rozliczenia możliwe jest ustalenie, że zlecenia tego Klienta traktowane są priorytetowo.

Wynagrodzenie za mediację

Rozliczenie mediacji zależy, od tego czy jest to mediacja, do której skierował strony sąd, czy jest to mediacja prywatna (pozasądowa).

Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów np. przejazdów.

Wynagrodzenia za mediacje prywatne ustalane jest indywidualnie, albo w formie stawki godzinowej za jedno posiedzenie mediacyjne, albo w formie opłaty za całość postępowania liczonej w oparciu o wartość przedmiotu sporu.

Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie doszło do zawarcia ugody. Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie. Dopuszcza się jednak takie rozwiązanie, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.